Avís Legal

Dades del Responsable

 • Identitat del Responsable: Associació Skyline Festival
 • Nom comercial: Associació Skyline Festival
 • NIF/CIF: G42639609
 • Adreça: C/ Arxiduc Otto d’Habsburg
 • N 15
 • 03503 Benidorm
 • Correu electrònic: info@skylinefest.es

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que conegues aquests termes abans de continuar la teua navegació.

Associació Skyline Festival (Associació Skyline Festival) com a responsable d’aquesta web, assumisc el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (*RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o *LSSI).

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web d’Associació Skyline Festival inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedisca a la web, https://skylinefest.es (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal https://skylinefest.es.

Dades personals que recapte i com ho faig

Llegir política de privacitat .

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Associació Skyline Festival. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravindre la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguen causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

La seua reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compte amb la meua autorització com a legítim titular;

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular;

La seua utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, https://skylinefest.es l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que poguera danyar la imatge, els interessos i els drets d’Associació *Skyline Festival o de tercers o que poguera danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal https://skylinefest.es o que impedira, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant https://skylinefest.es no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que pose tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d’aquests elements nocius.

Anuncis patrocinats, enllaços d’afiliats i publicitat

Aquesta web ofereix als usuaris continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats.

Entre els enllaços facilitats, existeix la possibilitat d’informar i de referenciar productes i/o serveis i/o infoproductes. En aquests últims casos, aqueixa sol·licitud serà remesa a tercers, com són:

 

La informació que apareguen en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits, són facilitats pels propis anunciants, per la qual cosa Associació Skyline Festival no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que pogueren contindre els anuncis, ni garanteix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes.

Els anuncis romandran publicats en el portal fins que siguen eliminats o suspesos per part de l’anunciant o d’Associació Skyline Festival, que lògicament no serà responsable que, una vegada donats de baixa en les seues bases de dades, els anuncis continuen sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitze amb els anunciants, afiliats o terceres persones contactades a través d’aquest portal s’entenen realitzats exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i/o tercera persona. L’usuari sap i accepta que https://skylinefest.es únicament actua com a llit o mitjà publicitari i que per tant no té cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seues negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest portal.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicats per l’usuari a Associació Skyline Festival poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Associació Skyline Festival, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de datos.la comunicació entre els usuaris i https://skylinefest.es utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garantisc les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estiga garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Pose també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Associació Skyline Festival. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’Associació Skyline Festival.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) *podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer consideren que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Associació *Skyline Festival indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seua ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines de la web https://skylinefest.es proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

 • Eines
 • Recursos
 • Contingut d’altres blogs
 • Enllaços d’afiliats

Exclusió de garanties i responsable

Associació Skyline Festival (Associació Skyline Festival) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren portar causa de:

La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;

L’existència de *malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;

L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que pogueren dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Associació Skyline Festival amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de BENIDORM.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tinguera algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://skylinefest.es, per favor dirigisca’s a info@skylinefest.es.